Home / Centers / Europe / Russia / Novokuznetsk
1 Result for
Novokuznetsk, Russia
Jewish Community of Novokuznetsk
Rabbi Menachem Rabinovitz
Mrs. Chaya Pearl Rabinovitz
Kemerovo Region, Zaporozhye Street, 73b
Novokuznetsk, 654041 Russia
7-913-133-5770
Shluchim 2
Newsletter
Donate
Find Your Local Chabad Center
Magazine